INFOLINKA02 32 22 10 10
Všeobecné obchodné podmienky ETARGET

1. Potvrdenie a akceptovanie tejto zmluvy

ETARGET SE, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovensko, IČO 35 807 113 (v ďalšom texte iba "ETARGET SE") spravuje internetovú stránku etarget.sk (v ďalšom texte iba "stránka"), prostredníctvom ktorej, si klienti registrovaní na stránke (ďalej len "klienti") môžu zadať reklamu (ďalej len "služba"). Služba ETARGET je platená. Reklama zadaná klientom sa zobrazujú na partnerských webstránkach ETARGET SE. Každá partnerská web stránka je prevádzkovaná obchodným partnerom ETARGET SE, prepojená so systémom ETARGET, ktorá zobrazuje reklamy zadané klientmi ETARGET (ďalej len "partnerské webstránky"). Služba sa poskytuje za zmluvných podmienok uvedených v tejto zmluve, na základe prevádzkových pravidiel, ktoré ETARGET SE zverejňuje na tejto stránke (ďalej len "pravidlá"). Svojou registráciou do tejto služby vyjadrujete svoj súhlas s dodržiavaním podmienok uvedených v pravidlách. Ak s niektorými ustanoveniami nesúhlasíte, nezaregistrujte sa ako klient a nepoužívajte službu.

2. Registrácia, uzatvorenie zmluvy

 1. Pokiaľ nevyplýva z okolností inak, zmluva sa uzatvára odoslaním návrhu na jej uzatvorenie klientom a prijatím tohto návrhu zo strany ETARGET SE. K predloženiu návrhu zmluvy dochádza na stránke služby, ktorý má podobu registračného formulára na stránke etarget.sk v časti "Registrácia", na ktorom je účastník povinný správne vyplniť aktuálne, pravdivé a úplné informácie o predpísaných údajoch, doložiť ich svojím podpisom v príslušnej časti registračného formulára - "Registrácie" (v podobe jednoduchého elektronického podpisu, ktorý zodpovedá celému menu účastníka - fyzickej osoby alebo oprávneného zástupcu účastníka - právnickej osoby a prípadne tiež zvolenému prihlasovaciemu menu (login) a heslu a prostredníctvom potvrdenia registračných údajov (kliknutím v príslušnej časti registračného formulára "Registrácia") odoslať požiadavku ETARGET SE.

 2. ETARGET SE po overení registrácie účastníka e-mailom informuje o jeho registrácii a jej prijatí s tým, že táto registrácia je opatrená podpisom ETARGET SE (v podobe jednoduchého elektronického podpisu, ktorý odpovedá firme ETARGET SE a celému menu oprávneného zástupcu ETARGET SE); zmluva vzniká riadnou registráciou účastníka a jej prijatím ETARGET SE v súlade s týmito VOP.

 3. Účastník je povinný udržiavať informácie poskytnuté ETARGET SE stále aktuálne a na požiadanie poskytnúť ETARGET SE chýbajúce údaje nevyhnutné k registrácii (alebo jej overeniu) či fakturácii. ETARGET SE je oprávnený (priamo alebo prostredníctvom prevádzkovateľa programu) kedykoľvek ukončiť účasť účastníka v programe ETARGET v prípade, že údaje podané účastníkom nebudú zodpovedať uvedeným podmienkam registrácie, napr. keď požadované údaje nie sú riadne vyplnené alebo sú nepravdivé.

 4. Po úspešnej registrácii bude klientovi pre používanie služby vytvorené virtuálne konto. (ďalej len "konto").

 5. ETARGET SE má právo odmietnuť poskytovanie služby komukoľvek bez udania dôvodu.

3. Vytváranie alebo nahrávanie reklamy

 1. Cez on-line formuláre na Stránke vytvárajú alebo nahrávajú registrovaní klienti reklamy, ktoré Partnerské stránky zobrazujú. Reklamou sa rozumie reklamný text, reklamný obrázok, interaktívny reklamný banner, reklamné video, alebo ďalšie reklamné formáty, slúžiace na propagáciu klienta (ďalej len "Reklama").

 2. Pri tvorba, alebo nahrávaní reklamy na Stránku klient musí postupovať v zmysle inštrukcií, uvedených na stránke.

 3. Všetky cenové ponuky na zobrazenie reklamy, zadané klientom, či už spoplatnené za kliknutie, alebo zobrazenie (ďalej len "cenové ponuky") môže klient kedykoľvek po prihlásení sa do služby meniť. Všetky klientom uskutočnené zmeny ponúk sú platné ihneď. Za každé kliknutie na reklamu, prípadne za zobrazenie reklamy (informácia o forme spoplatnenia je pri každom reklamnom formáte zrozumiteľne uvedená na Stránke), bude klientovi ETARGET SE odrátavať z klientovho kreditu poplatok zhodný s výškou zadanej cenovej ponuky, alebo nižší.

 4. Klient môže urobiť ponuku na akúkoľvek reklamu, ponúkanú na Stránke. Ďalší klienti môžu urobiť svoju ponuku na rovnakú reklamu. Na Webstránkach sa bude zobrazovať reklama toho klienta, ktorý ponúkne za zobrazenie reklamy najvyššiu cenu. V prípade cenovo zhodných ponúk budú tieto zoradené podľa času zadania ponuky.

 5. Ak nie je stanovené inak, všetky ponuky budú vyjadrené v eurách bez DPH.

 6. Klient je zodpovedný za to, či bude všetka im zadaná reklama v súlade s pravidlami používania služby. ETARGET SE si vyhradzuje právo upraviť, prispôsobiť alebo odmietnuť akúkoľvek reklamu.

 7. ETARGET SE podrobí kontrole reklamu, ktorú klient zadal. ETARGET SE si vyhradzuje právo vyradiť reklamu, ku ktorej budú priradené nefunkčné stránky.

 8. Registráciou klient udeľuje súhlas s tým, že ETARGET SE môže meniť nastavenia zobrazovania reklamy, alebo formy samotnej reklamy tak, aby bola reklama efektívnejšia.

4. Poplatky

 1. Kredit.
  Podmienkou používania služby je kladný kredit na klientskom konte v systéme ETARGET (ďalej len "kredit").
  Za týmto účelom kupuje klient od ETARGET SE kredit. Za kredit klient môže zaplatiť prevodom, vkladom hotovosti na účet ETARGET SE alebo iným spôsobom, ktorý je popísaný v časti "Kredit" (alebo podobnej časti, určenej pre tento účel) na stránke. Klient súhlasí s tým, že ETARGET SE akceptuje minimálne navŕšenie kreditu o minimálnu čiastku, uvedenú na stránke. Za dobitie kreditu je považované pripísanie čiastky na účet ETARGET SE. Riadny daňový doklad obdrží klient najneskôr do 15 dňa po pripísaní zaslanej čiastky na účet ETARGET SE a to elektronickou poštou pripravený na vytlačenie. Vyžiadanie zaslania daňového dokladu klasickou poštou môže byť zaťažené poplatkom ako platená služba (Podľa aktuálnych podmienok platených služieb na stránke). Každý už vystavený daňový doklad si taktiež klient môže vytlačiť po prihlásení sa do systému v časti KREDIT. Platnosť kreditu je 365 dní od posledného  spoplatneného zobrazenia reklamy. Kredit, ktorý nie je použitý 365 dní, stráca svoju platnosť. Spoločnosť ETARGET SE klienta o tejto skutočnosti informuje e-mailom minimálne 3 dní vopred.

 2. Poplatky.
  ETARGET SE za každé kliknutie na Vašu reklamu , respektíve zobrazenie reklamy, v závislosti na zvolenom reklamnom formáte, odráta klientovi z kreditu poplatok, a príslušnú sadzbu DPH, zhodný s aktuálnou hodnotou cenovej ponuky alebo nižšiu podľa čl. 3). ETARGET SE bude klientovi poskytovať služby pokiaľ odratávaním poplatkov neklesne kredit na konte pod hodnotu najnižšej cenovej ponuky vrátane DPH. Dobitie kreditu sa uskutočňuje podľa bodu 4) čl. a. Klient súhlasí s tým, že mu z kreditu budú odrátané všetky kliknutia na zadanú reklamu alebo zobrazenia reklamy, okrem tých, ktoré ETARGET SE bude považovať za podvodné alebo v rozpore s pravidlami. Pokiaľ klient využije aktiváciu akejkoľvek ďalšej platenej služby v systéme ETARGET, bude mu cena odrátaná zo zostatku kreditu.

 3. Dáta, slúžiace pre vyúčovanie služby.
  Klient má právo využiť akékoľvek vhodné technické riešenie pre meranie počtu kliknutí na reklamu, respektíve počty zobrazení tejto reklamy, avšak rozhodným podkladom pre určenie rozsahu spoplatnenej služby sú dáta, evidované ETRAGET SE. Ak Klient nameria väčší rozdiel, než je na trhu bežný, môže kontaktovať ETARGET SE a rozporovať výšku spoplatnenia. Súčasťou námietky musí Klient predložiť detailné dáta, obsahujúce aj, avšak nie len, im namerané počty zobrazení, kliknutí, IP adresy návštevníkov a presný čas návštevy na stránkach Klienta. ETARGET SE sa zaväzuje takúto námietku dôkladne preveriť, porovnať evidované dáta s dátami, poskytnutými klientom a v prípade, že námietka je oprávnená, tak ETARGET SE upraví výšku kreditu klienta tak, aby bola v súlade so správny počtom kliknutí, prípadne zobrazení.

 4. Záväzky a pohľadávky.
  Klient nemá voči ETARGET SE žiadne záväzky kupovať po vyčerpaní svojho kreditu ďalší kredit, ETARGET SE však klientovi bude poskytovať služby len pokiaľ bude výška jeho kreditu dostatočná v súlade s bodom 4) čl. a.

 5. Vrátenie zostatku kreditu.
  Zakúpený kredit je nevratný s výnimkou podmienok podľa bodu 12) čl. b. a c. Zakúpený kredit je možné vyčerpať iba podľa bodu 4) čl. b.

 6. Automatické dobíjanie kreditu.
  Klient, ktorý si aktivoval vo svojom konte funkciu Automatické dobíjanie kreditu a na základe tejto aktivácie obdržal faktúru, je povinnú ju uhradiť včas a v plnej výške. V prípade, ak táto faktúra nebude uhradená včas, ETARGET SE si môže nárokovať úroky z omeškania.

 7. Automatické dobíjanie kreditu platobnou kartou.
  Klient má právo uhrádzať poplatok za reklamné služby na internete na ďalšie obdobie formou pravidelných platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní platby za navýšenie kreditu z účtu zákazníka Poskytovateľom, na základe predchádzajúceho súhlasu Klienta.

5. Dodatky k pravidlám

ETARGET SE si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá. Po akejkoľvek takejto zmene ETARGET SE zverejní zmenené pravidlá na stránke a tak klienta o tejto zmene informuje. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na stránke. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď obe strany podpíšu písomnú dohodu. Klient ďalším používaním služieb, po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke, potvrdzuje súhlas s novými pravidlami.

6. Zmena služieb

ETARGET SE si vyhradzuje právo zmeniť alebo ukončiť akúkoľvek súčasť služieb. ETARGET SE poskytne klientovi maximálne množstvo informácií o takejto zmene alebo ukončení, ak to bude za daných okolností možné. Takýto oznam bude zverejnený na web stránke služby.

7. Heslo a bezpečnosť

Prístup k službám a ich používanie je možné cez kombináciu užívateľského mena a hesla. Klient sa zaväzuje, že zachováte v tajnosti svoje vlastné užívateľské meno a heslo, a že nedovolíte žiadnej neoprávnenej strane používať tieto služby. Klient súhlasí s tým, že budet ETARGET SE okamžite informovať o každom porušení bezpečnosti, o ktorom sa dozvedel.

8. Vlastnícke oprávnenie

 1. Klient, zadaním reklamy do svojho konta, udeľuje spoločnosti ETARGET SE všetky práva k uverejneniu každého zadaného reklamného obsahu, textov, obchodných značiek, fotografií, hudby, obchodných mien, videí, zoznamov a autorizuje ETARGET SE pre použitie v službe a na stránke tak, aby ETARGET SE mohol poskytovať službu. Súčasne klient zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok, značiek, alebo iného autorsky chráneného obsahu, ktorého nie je vlastníkom. ETARGET SE nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté neoprávneným porušením autorských práv.

 2. Značku ETARGET môže klient používať iba v súvislosti s odkazom na službu.

9. Pravidlá prevádzky

 1. Klient zodpovedá za prevádzku svojho konta. Klient súhlasí že:

  1. je zodpovedný za činy každého, kto použije jeho užívateľské meno a za obsah reklamy alebo za akékoľvek ďalšie prenosy uskutočnené prostredníctvom služby;

  2. v prípade využitia možnosti Správy kampaní v systéme ETARGET pre viacerých inzerentov preberá klient plnú zodpovednosť za dodržiavanie Všeobecných zmluvných podmienok používania internetovej stránky ETARGET za inzerentov a správu ich kampaní zaradených do svojho Správcovského konta.

 2. Žiadne ilegálne alebo podvodné činy.
  Klient súhlasí že:

  1. bude dodržovať všetky platné zákony a nariadenia pri používaní služby;

  2. sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu či to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;

  3. nebude využívať službu pre ilegálne alebo nemorálne účely.

 3. Nevhodný materiál.
  Klient súhlasí že:

  1. nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiaden nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo či etnicky; ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej zadĺženosti alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia; alebo akokoľvek inak nevyhovujúci a nežiadúci materiál každého druhu a povahy;

  2. ETARGET SE neschvaľuje obsah reklamy zadanej klientom, či inú jeho komunikáciu, zverejnenie alebo údaje, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý materiál, ktorý je súčasťou takýchto materiálov alebo za akýkoľvek zločin, ku ktorému dopomohlo využívanie tejto stránky;

  3. v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia pravidiel prevádzky uvedených v čl. 9., sa vystavujete riziku trestného stíhania.

 4. Integrita systému.
  Klient súhlasí že:

  1. nebude žiadnym spôsobom podsúvať alebo distribuovať súbory, ktoré obsahujú víry, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača, alebo mobilného elektronického zariadenia niekoho iného;

  2. nebude zasahovať alebo nenaruší siete spojené so službami;

  3. nebude používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebudete pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku stránky, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú táto stránka ponúka;

  4. neurobí nič, čo by spôsobilo nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž infraštruktúre spoločnosti ETARGET SE.

 5. Na základe zákona o hazardných hrách ETARGET SE umožní využívať službu len tým klientom, prevádzkovateľom hazardných hier, ktorí disponujú licenciou platnou počas celej doby využívania služby.

 6. Tým, že má klient prístup ku službe, vyjadruje svoj súhlas, že pri používaní služby bude používať len prostriedky, ktoré mu poskytuje ETARGET SE alebo spoločnosti autorizované ETARGET SE. Tiež súhlasí, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky (napr. agentov, roboty, scripty alebo spiders) a to zo žiadneho dôvodu.

 7. Porušenie autorských práv tretej strany.
  V prípade, že klient zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý porušuje autorské práva tretej strany, môže ETARGET SE ukončiť prístup ku službám. ETARGET SE. nenesie zodpovednosť za škody týmto vzniknuté.

 8. ETARGET SE môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť prístup klienta ku službe, pokiaľ klient pri prevádzke porušil akýkoľvek bod čl. 9 týchto pravidiel.

 9. Klienti sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Klient môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Klient pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Klient môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

10. Obmedzenie zodpovednosti

ETARGET SE nenesie zodpovednosti za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame, škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol ETARGET SE upozornený na možnosť týchto škôd.

11. Náhrada škody

Klient súhlasí, že nebude škodiť spoločnosti ETARGET SE, jej materskej spoločnosti, dcérskym spoločnostiam, sesterským spoločnostiam, zamestnancom ani zmluvným webstránkam a že v prípade ich zámerného poškodenia je povinný uhradiť škodu, ktorá vznikne v dôsledku porušenia týchto pravidiel.

12. Ukončenie a dôsledky

 1. Ukončenie klientom.
  Užívanie služby môže klient ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu, s okamžitou platnosťou od doručenia oznámenia spoločnosti ETARGET SE. Pokiaľ nesúhlasí alebo namieta niečo proti akémukoľvek ustanoveniu pravidiel alebo ich neskoršej modifikácii, jediným riešením klienta je okamžite ukončiť používanie služby a informovať ETARGET SE o ukončení.

 2. Ukončenie spoločnosťou ETARGET SE.
  ETARGET SE môže ukončiť registráciu klienta okamžite:

  1. tým, že mu doručí oznámenie o ukončení. Klient súhlasí, že na základe ukončenia podľa tohto bodu pravidiel, mu ETARGET SE zaplatí späť celý zostatok jeho kreditu; alebo

  2. v prípade, že klient poruši tieto pravidlá a toto porušenie sa nedá napraviť alebo toto porušenie nebolo odstránené do 5 dní; alebo

  3. pokiaľ sa klient stal platobne neschopnými/nesolventnými podľa Zákona o platobnej neschopnosti.

 3. Na základe ukončenia poskytovania služby.
  V prípade ukončenia poskytovania služby, je klientovi právo používať službu okamžite zrušené a súhlasí s tým, že ETARGET SE môže vymazať všetky súbory nahraté v jeho konte a zablokovať ďalší prístup k týmto súborom. Klient súhlasí, že na základe ukončenia podľa tohoto bodu pravidiel, mu ETARGET SE zaplatí späť celý zostatok jeho kreditu.

13. Oznámenie

Všetky oznámenia pre obe strany musia byť v písomnej forme a musia byť odoslané cez e-mail na adresu obchod@etarget.sk, pokiaľ sa jedná o oznámenia pre spoločnosť ETARGET SE. Alebo musia byť odoslané na e-mailovú adresu, ktorú klient poskytol spoločnosti ETARGET SE ako súčasť registračných údajov, pokiaľ sa jedná o oznámenia pre klienta. Oznámenie sa považuje za doručené po 48 hodinách od zaslania e-mailu, pokiaľ odosielateľovi nie je oznámené, že e-mail nebol prijatý.

14. Všeobecné

V prípade, že niektoré nariadenia týchto pravidiel bude celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto pravidiel platiť v plnom rozsahu. Tieto pravidlá budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej republike. Tieto pravidlá a všetky modifikácie k týmto pravidlám predstavujú celú zmluvu medzi stranami. Podľa tejto dohody nesmie klient bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ETARGET SE previesť na niekoho iného žiadny podiel/výhody.

15. Osobné údaje

 1. Klient týmto v súvislosti s uzatvorením zmluvy s ETARGET SE, resp. udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov podpisom registračného formulára na stránke ETARGET tzv. dvojitým kliknutím udeľuje ETARGET SE v zmysle platnej legislatívy súhlas k tomu, aby v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov zhromažďoval a spracovával manuálne i automatizovane jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú uvedené v tejto zmluve ako aj v súvisiacich dokumentoch uzatvorených medzi účastníkom a ETARGET SE vrátane jeho e-mailovej adresy a čísla mobilného telefónu (ďalej iba "osobné údaje"), za účelom plnenia tejto zmluvy, resp. týchto zmlúv, ďalej k evidenčným, kontrolným a marketingovým účelom v rámci podnikateľskej činnosti ETARGET SE, a jeho e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu tiež k účelu zasielania obchodných oznamov ETARGET SE, a to po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia akéhokoľvek v poradí posledného zmluvného vzťahu s účastníkom.

 1. Klient súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby ETARGET SE mohol spracovať a zverejniť jeho meno a priezvisko, resp. jeho obchodnú firmu v súvislosti so svojou obchodnou firmou na marketingových dokumentoch ETARGET SE, teda aby zverejňoval skutočnosť, že je klient jeho obchodným partnerom.

 2. Klient súčasne súhlasí s tým, že všetky jeho osobné údaje budú vo výške uvedených podmienok spracovávané tiež prostredníctvom tretích osôb poverených ETARGET SE (správcom),a to najmä reklamnými agentúrami zaisťujúcimi pre ETARGET SE služby direkt mailingu, a ďalej prípade služby call centra k účelu marketingového prieskumu, a že budú sprístupnené a odovzdané osobám, ktoré patria do rovnakého podnikateľského zoskupenia ako ETARGET SE (touto osobou je predovšetkým prevádzkovateľ systému a sú teda uvedené ako osoby prepojené vo verejne prístupných dokumentoch ETARGET SE (najmä v zbierke listín príslušného obchodného registra).

 3. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník má právo svoj súhlas odvolať písomne na adresu sídla ETARGET SE, a ďalej má práva, t. z. najmä právo prístupu k osobným údajom, ktoré sa ho dotýkajú, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj právo na ospravedlnenie, peňažnú satisfakciu alebo peňažitú náhradu, ak bolo konaním ETARGET SE porušené jeho právo na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť alebo právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia ETARGET SE. ETARGET SE je ale aj naďalej v takom prípade v súlade s platnou legislatívou oprávnený vykonávať spracovávanie osobných údajov v nevyhnutnej miere nutnej na evidenciu svojich pohľadávok za účastníkom až do doby ich celkového vyplatenia.

Dátum a umiestnenia VOP na stránke ETARGET 1.3.2017

Kontakt

ETARGET SE Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 35 807 113 IČ DPH: SK2020258757

obchod@etarget.sk

media@etarget.sk


+421 2 32 22 10 10