INFOLINKA02 21 02 67 02
1) Podľa akých kritérií sú zoraďované odkazy vo výsledkoch?
 1. Relevancia
  Najdôležitejším faktorom, ktorý určuje to na ktorej pozícii sa Váš odkaz zobrazuje je relevancia Vašich kľúčových slov. To znamená, že ak užívateľ hľadá "životné poistenie" zobrazia sa najprv klienti, ktorí inzerujú na spojenie "zivotne poistenie" a až potom klienti, ktorí inzerujú čisto na slovo "poistenie".
 2. Cena x Normalizované CTR
  V prípade, že na rovnaké kľúčové slovo inzeruje viacero klientov, zoradia sa ich odkazy podľa ceny, ktorú sú ochotní platiť za klik vynásobenú normalizovaným CTR pre daný odkaz a slovo. Jednoducho povedané: Čím kvalitnejší je Váš odkaz (vyššie CTR) a čím viac ste ochotní zaplatiť za jedno klinutie, tým vyššie sa Váš odkaz zobrazí. Pri odkazoch pod článkami sa namiesto normalizovaného CTR používa na určovanie kvality relevancia daného odkazu a slova k článku.
 3. Čas
  V prípade, že horespomenuté faktory sú identické, rozhoduje o pozícii odkazu čas aktivácie odkazu. Odkaz je aktivovaný v momente keď je na Vašom konte kladný kredit. Skoršie aktivované odkazy sa zobrazujú vyššie.


2) Ako nastavím cenu za kliknutie?
Ceny pre jednotlivé kľúčové slová môžete nastaviť po kliknutí na odkaz "Kľúčové slová", ktorý sa nachádza pod každým odkazom.

Keďže ceny slov sa určujú v aukcii, cenu nenastavujete priamo, ale cez zadanie maximálnej ceny, ktorú ste ochotný platiť za jeden klik. Systém už potom automaticky upravuje cenu Vašich slov tak, aby tento limit neprekročili a aby ste za každé kliknutie platili minimum.3) Aká je minimálna cena za kliknutie?
Minimálna cena za kliknutie pre každé slovo je závislá od NCTR daného slova. Ak je NCTR slova vysoké, minimálna cena je nízka a naopak. Nové slová, ktoré ešte nemajú históriu videní a kliknutí majú minimálnu cenu za kliknutie 0,03 €. Toto minimum sa môže neskôr (po zaznamenaní určitého počtu videní vo fulltexte) zmeniť podľa NCTR. Pri vysokom NCTR môže klesnúť až na 0,01 €. V opačnom prípade (pri veľmi nízkom NCTR) môže stúpnuť až na 0.17 €.

V prípade, že maximálna cena za kliknutie pri danom slove je nižšia ako minimálna cena daného slova, odkaz sa na toto slovo prestane zobrazovať.

4) Ako systém určuje účtovanú cenu (z maximálnej ceny):

Základné pravidlá:
 1. Reálna cena nikdy neprekročí Vami určenú maximálnu cenu za klik
 2. Reálna cena sa nastaví tak, aby sa Váš odkaz na dané slovo zobrazoval čo najvyššie
 3. Reálna cena sa nastaví tak, aby ste za túto pozíciu platili čo najmenej
 4. Ak by reálna cena mala byť nižšia ako minimálna cena, bude nastavená minimálna cena


5) Konkrétny príklad výpočtu ceny kliknutia pre troch inzerentov (A, B, C), ktorí inzerujú na rovnaké slovo:
KlientMax. cena za klikNCTRSkrePozciaMin. cena za klikRelna cena za klik
KlientMax. cena za klikNCTRSkrePozciaMin. cena za klikRelna cena za klik
A0,19 €3.0%0,57
(0,19 * 3.00)
1.0,03 €0,43 / 3 + 0,01 = 0,15 €
B0,33 €1.3%0,43
(0,33 * 1.30)
2.0,03 €0,36 / 1.3 + 0,01 = 0,29 €
C0,09 €4.0%0,36
(0,09 * 4.00)
3.0,03 €min = 0,03 €

Vysvetlenie:
Pozícia odkazu je určená podľa skóre (Keďže všetci traja klienti inzerujú na rovnaké slovo, relevancia je rovnaká a záleží len na skóre). Skóre je vypočítané ako násobok maximálnej ceny za klik a NCTR. Vidieť, že klient A má najvyššie skóre a preto jeho odkaz sa zobrazí na prvej pozícii

Min. cena za klik sa odvíja od NCTR. Na príklade vidieť, že klienti s vysokým NCTR majú minimálnu cenu za klik nižšiu ako klient B, ktorý má NCTR oproti konkurentom NCTR značne nižšie. Reálna cena je vypočítaná ako podiel skóre najbližšej konkurencie a NCTR + minimálne prihodenie, ktoré je 0,01 €. Táto cena zodpovedá cene potrebnej na minimálne prekonanie skóre najbližšieho konkurenta.

Keďže za tretím klientom sa nenachádza žiadna konkurencia, jeho cena za kliknutie sa nastaví na minimálnu cenu za klik, ktorá je v jeho prípade 0,03 € (vďaka vysokému NCTR)

6) Čo je to CTR a normalizované CTR?
CTR (Click Through Rate – miera prekliku) je pomer kliknutí a videní. To znamená, že ak Váš odkaz bol zobrazený 100 krát a zaznamenal 3 kliknutia, je jeho CTR 3%. Keďže ETARGET odkazy sa zobrazujú na rôznych pozíciách (1 až 5) a vyššie pozície majú všeobecne vyššie CTR je potrebné pri výpočte kvality odkazu brať v úvahu aj pozíciu, na ktorej sa nachádza. Toto rieši normalizované CTR, ktoré odzrkadľuje reálnu kvalitu odkazu.


Kontakt

ETARGET SE Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 35 807 113 IČ DPH: SK2020258757

obchod@etarget.sk

media@etarget.sk


+421 2 21 02 67 02